l  หน้าแรก  l  ประวัติสหกรณ์   l พระราชดำรัส   l คณะกรรมการชุดที่ 55   l เจ้าหน้าที่   l วันหยุดประจำปี 2557   l วิสัยทัศน์/พันธกิจ   l บริการ   l สวัสดิการ   l ผู้ช่วยเหลืองาน   l

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก  จำกัด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ระยะปานกลาง (ปีการเงิน 2557-2559) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ใหม่ดังนี้  : "สหกรณ์มั่นคง  ดำรงความโปร่งใส  ใส่ใจบริการ ร่วมบริหารสู่มาตรฐานสากล"

 • happy new year 2015
 • atm ธนชาต
 • ยื่นกู้
 • แจ้งการโอนเงิน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ทุกท่าน

                   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอสมัครทำบัตร ATM ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

                           เอกสารประกอบการคำของสมัครบัตร ATM มีดังนี้

                                + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                                + สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ ประเภท 01

                                + สมาชิกสามารถยื่นขอสมัครทำบัตร ATM ธนาคารธนชาติ จำกัด ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ และ สาขาแม่สอด

                                 + กรณีสมาชิกไม่มีบัญชีออมทรัพย์ประเภท 01 สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ ประเภท 01 และยื่นสมัครทำบัตร ATM ธนาคารธนชาติ จำกัด ได้

                  ++++เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ทุกท่าน

                ท่านที่ประสงค์จะยื่นกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านระบบ ATM ของธนาคารธนชาติ หรือ ท่านที่ใช้บริการกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เดิมอยู่แล้วนั้น ต้องการเปลี่ยนมากู้ฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านระบบ ATM  ของธนาคารธนชาติ ท่านต้องดำเนินการ ทำบัตร ATM ของธนาคารธนชาติก่อน  โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปทำบัตรที่ธนาคารน่ะค่ะ ให้สมาชิกยื่นขอทำบัตรได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ทั้ง 2 แห่งค่ะ  เมื่อท่านได้บัตร ATM  แล้ว ท่านถึงจะยื่นกู้ได้

                        แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านระบบ ATM ธนาคารธนชาติ (ใช้กระดาษขนาด F4)      เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้เงิน

                      เอกสารประกอบการกู้เงิน

                      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ

                      2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                      3. สำเนาสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด (ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บริการสถานศึกษา)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 รายละเอียดและขั้นตอนในการขอทำบัตรเอทีเอ็ม 

 ประโยชน์ที่ได้รับ และ ขั้นตอนการดำเนินการ การกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม


ประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2557
ประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2557
ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ได้เกษียณราช ในปีการเงิน 2557 จำนวนหลายท่าน สหกรณ์ฯ จึงได้จัดประชุมชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ และ แนวทางในการปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่มีภาระการกู้เงินอยู่กับสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
วันที่ 30 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ ประธานกรรมการดำเนินการ และนายกอบกุล คมเฉลียว พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้แทนสมาชิก และฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (ชั้น 3)
วันที่ 30 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 145 ] คน
งานเลี้ยง เกษียณอายุและลาออกของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
งานเลี้ยง เกษียณอายุและลาออกของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ และลากออก ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ร้านอาหารบ้านริมปิง
วันที่ 30 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 184 ] คน
บรรยากาศในหน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558
บรรยากาศในหน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558
คณะกรรมการตรวจหน่วยเลือกตั้ง ได้เดินทางไปตรวจหน่วยเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปีการเงิน 2558 ในหน่วยต่าง ๆ ที่มีการเลือกตั้งสรรหา เพื่อความเรียบร้อย
วันที่ 30 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
วันที่ 30 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 135 ] คน
ประกาศ เรื่องปิดทำการสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด และสำนักงานสาขาแม่สอด :
     ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และสัมมนาทางวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงจำเป็นต้องปิดทำการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด และสาขา ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 รวมเป็นเวลาครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตามประกาศ

    Date Modify : 23 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 35 ] คน
ประกาศ ศูนย์ประสานงาน สสอค./สส.ชสอ.เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว :
     ตามที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สกรณ์สมาชิกของชุมนุมสกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงานฯ สสอค. และ สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลสอบคัดเลือก

    Date Modify : 11 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 42 ] คน
ประกาศสหกรณ์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงิน เงินกู้สามัญ (โครงการพิเศษ) เพื่อส่งใช้คืน กขบ. พ.ศ.2558 :
     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ข้อ 27 (6) และข้อ 66 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 55 ในคราวประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงิน เงินกู้สามัญ (โครงการพิเศษ) เพื่อส่งใช้คืน กบข. แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิในบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังต่อไปนี้

    Date Modify : 07 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 52 ] คน
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงิน เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2558 :
     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (3) (3.3) ข้อ 9 ข้อ 54 วรรคสอง และข้อ 66 แห่งระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 55 นัดพิเศษ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2558 อนุมัติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น ๆ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจให้แก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียด

    Date Modify : 07 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 53 ] คน
ประกาศ สสอค.และ สสชอ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว :
     ตามที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 นั้น

    Date Modify : 07 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 42 ] คน
สสค.ตาก ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 :
     ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เห็นชอบให้กำหนดโครงการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

    Date Modify : 07 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 48 ] คน
ประกาศ ศูนย์ประสานงาน สสอค.และ สสชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว :
     สมามคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหรณ์สมาชิกของชุมนุมสกหรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

    Date Modify : 02 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 48 ] คน
ประกาศ เรื่องการระดมเงินฝากออมทรัพย์ "เพิ่มสุข" :
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ได้กำหนดการรับเงินฝากออมทรัพย์ "เพิ่มสุข" โดยมีเงื่อนไขการรับฝากเงิน ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินฝากออมทรัพย์ "เพิ่มสุข" มีกำหนดอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 10 พฤษภาคม 2558

    Date Modify : 01 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 87 ] คน

 
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 57
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 57
[ ผู้อ่าน 48 คน]
 วันที่  28 ก.พ. 58
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน ก.ย.-ต.ค. 57
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน ก.ย.-ต.ค. 57
[ ผู้อ่าน 59 คน]
 วันที่  28 ก.พ. 58
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 57
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 57
[ ผู้อ่าน 104 คน]
 วันที่  20 พ.ย. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน 
พ.ค.-มิ.ย. 57
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 57
[ ผู้อ่าน 141 คน ] 
วันที่  06 ส.ค. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 57
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 57
[ ผู้อ่าน 160 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2557
[ ผู้อ่าน 144 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 57
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
สิทธิการเงินกู้ สมาชิก 56 0 25 ก.พ. 58
ขอรบกวน ครูใกล้เกษียณ 66 0 24 ธ.ค. 57
การค้ำประกันผู้ที่จะเกษียณ ข้าราชการครู 63 0 17 ธ.ค. 57
การชำระหนี้ สมาชิก 139 1 24 ก.ค. 57
ขอชี้แจงกรณีนายบัญชา ผดุงรัตน์ นายบัญชา ผดุงรัตน์ 200 0 22 ก.ค. 57
ทำไมไม่เปิดการกู้เงิน สอ.สสช.เหมือนกับสหกรณ์สามัญ ครู 112 0 18 มิ.ย. 57
ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ สมเกียรติ 153 2 02 มิ.ย. 57
กู้เพื่อการศึกษา ครูดอย 163 1 26 พ.ค. 57
สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิก 171 1 13 พ.ค. 57
การทำสัญญาเงินกู้ ครูตาก 371 3 14 มี.ค. 57
การค้ำประกัน ครูตาก 327 1 21 ก.พ. 57
อยากให้มี โครงการรวมหนี้ ใหม่.... ครูซัน 169 0 11 ก.พ. 57
สหกรณ์ไม่มีโครงการพิเศษอื่นเปิดหรือคะ ครูจน ๆ 209 0 29 ม.ค. 57
หลักเกณฑ์การกู้พิเศษ เพื่อความจำเป็นอื่น ๆ วันเพ็ญ นะอิ 350 3 15 ธ.ค. 56
แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สมาชิก 007 180 0 22 พ.ย. 56
จัดโบนัสไม่โปร่งใส งุบงิบกัน ใครก็ได้ 296 4 21 พ.ย. 56
แจ้งหลักฐานการชำระเงินกู้ทางออนไลน์ สมาชิก11466 499 1 26 มี.ค. 56
การกู้เงินเพิ่มพูนสุข สุรีย์ แสงอรุณ 491 0 23 มี.ค. 56

ประกาศ รับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ คู่สมรสสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอื่น

กำหนดการรับสมัคร 2 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1  ปีบัญชี 2557 (ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557) ค่าสมัคร    ค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) (20+40+4,800 =4,860)
 •  ช่วงที่ 2   ปีบัญชี 2558 (ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558)            ค่าสมัคร    ค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) (20+40+เงินบริจาค)
 • ใบสมัคร

               ใบสมัครสมาชิกสามัญ (สสอค.) ดาวน์โหลด

                ใบสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส บุตร และสมทบกลุ่มวิชาชีพ (สสอค.)ดาวน์โหลด

 

 แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับสสอค. สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ 

           

 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ สส.ชสอ. ดาวน์โหลด

 


 
 
 
 
 
 

 

 
สำเนารายงานการประชุม มี.ค.58
วาระการประชุม เมษายน 58
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวธีการให้กู้เงินพิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินสามัญ (โครงการพิเศษ)เพื่อส่งใช้คืน กบข. พ.ศ.2558
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด พ.ศ.2558
คู่มือสมาชิกใหม่ ปีการเงิน 2556
จรรยาบรรณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 

 
รายงานกิจการประจำปี 2556
ระเบียบสหกรณ์
รายงานกิจการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติการ 2556
ข้อบังคับสหกรณ์
คู่มือสมาชิก
 
 

 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2558
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2558
ใบสมัครผู้แทนสมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2557
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ปีการเงิน 2557 (ยังอยู่ในวาระต่อ)
สรุปจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย
 
 

 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สาขาแม่สอด
เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 1/2558 การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สาขาแม่สอด
 
 

 
ผลการดำเนินการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
จำนวนสมาชิก (ย้อนหลัง 5 ปี)
ทุนเรือนหุ้น (ย้อนหลัง 5 ปี)
ทุนดำเนินการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
เงินรับฝาก (ย้อนหลัง 5 ปี)
เงินให้กู้แก่สมาชิก (ย้อนหลัง 5 ปี)
รายได้ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 
 

 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศ กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2557
ใบสมัคเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อความมั่นคง (กระดาษ A4 พิมพ์หน้า-หลัง)
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ใช้คู่กับใบสมัคร)
ตารางแสดงการส่งชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557
 
 

 
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์
แบบฟอร์มสมัครบัตร
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับและขั้นตอนการใช้บัตร
รายละเอียดการจัดทำบัตรและขั้นตอนการทำบัตรธนชาต
 
 

 
แบบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ธ.ธนชาติ (ใช้ระดาษขนาดยาว F4)
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์
ใบแจ้งความจำนงให้หักปันผลและเฉลี่ยคืนเพื่อนำเข้าบัญชี สฌก./สสอค./สสชสอ. (กระดาษ A4)
แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง(กระดาษ A4)
แบบขอรับทุนเรือนหุ้นสมาชิกถึงแก่กรรม (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุและประสบภัยพิบัติ (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส (กระดาษ A4)
 
 

 
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปี 2558 (เงินคงสภาพ)
ใบสมัครสมาชิกสามัญ
ใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (กระดาษ A4)
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพสส.ชสอ. (กระดาษ A4)
ลาออกสส.ชสอ (กระดาษ A4)
 
 

 
ประกาศรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ คู่สมรสสมาชิกสามัญ และสมาชิสมทบกลุ่มวิชาชีพอื่น
หนังสือรับรองแพทย์ตามแบบสสอค. (กระดาษ A4)
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ (กระดาษ A4)
ใบลาออกสสอค. (กระดาษ A4)
ใบสมัครสสอค. (ประเภทสมทบ) (กระดาษ A4)
ใบสมัครสสอค.(ประเภทสามัญ) (กระดาษ A4)
 
 

 
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเงินเดือน พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าล่วงเวลา ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2555 (กระดาษ A4)
 
 

 
ระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,500 บาท
ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
 
 

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากจัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
 
 
 
 
facebook
สมุดเยี่ยม
webboardshow
e-money tak1
e-money tak2
e-money 38
สสอค
สสชสอ
ปฏิทิน
การสหกรณ์ฉบับกาตูนญ์
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ประกาศซื้อ-ขายสินค้าสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐบาล
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
สินค้าสหกรณ์
หระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ร้านค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สินค้าเครือข่าย5 ชุมนุมสหกรณ์
 
 
 
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 3 Today
»   เมื่อวานนี้ 172 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 359 Week
»   เดือนนี้ 3646 Month
»   ปีนี้ 8412 Year
»   รวมทั้งหมด 8412 Total
Record: 225 (06.03.2015)
( Counter 11-03-2013 )

http://www.taktcoop.con
 
 
 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 461 ถนนพหลโยธิน หมู่ 5 ตำบลน้ำริม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์  055-511061 ,055-541554 ,088492042
Fax 055-540249
                                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานสาขาแม่สอด)
เลขที่ 8/14 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก  63110
เบอร์โทรศัพท์  055-536441 , 086-4492043
Fax  055-536440