l  หน้าแรก  l  ประวัติสหกรณ์   l พระราชดำรัส   l คณะกรรมการชุดที่ 54   l เจ้าหน้าที่   l วันหยุดประจำปี 2557   l วิสัยทัศน์/พันธกิจ   l บริการ   l สวัสดิการ   l ผู้ช่วยเหลืองาน   l

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก  จำกัด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ระยะปานกลาง (ปีการเงิน 2557-2559) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ใหม่ดังนี้  : "สหกรณ์มั่นคง  ดำรงความโปร่งใส  ใส่ใจบริการ ร่วมบริหารสู่มาตรฐานสากล"

 • สรรหากรรมการ57
 • รายชื่อทุนบุตร
 • สนับสนุนการศึกษา
 • atm ธนชาต
 • สวัสดิการเพื่อความมั่นคง57
 • ยื่นกู้
 • แจ้งการโอนเงิน

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,500 บาท
ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายละเอียดและขั้นตอนในการขอทำบัตรเอทีเอ็ม 

 ประโยชน์ที่ได้รับ และ ขั้นตอนการดำเนินการ การกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศ  =>  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่อง สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557

ประกาศ => สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (พิมพ์หน้าหลัง)

ดาวน์โหลดหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ใช้คู่กับในสมัคร)

ตารางแสดงการส่งชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ :  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ในการนี้ นายสมชัยฐ์ หทยะตันต์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
วันที่ 04 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 41 ] คน
ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวสืบรอต
ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวสืบรอต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณครูนันทนิตย์ สืบรอต คู่สมรส นายพยนต์ สืบรอต นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2557
วันที่ 28 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 64 ] คน
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด จัดประชุมสัมมนา "โครงการพัฒนาบุคลากร" ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
วันที่ 30 มิ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ให้การต้อนรับผู้ตรวจการสหกรณ์
ให้การต้อนรับผู้ตรวจการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด โดยนายประเทือง นันทหาร ผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจการการดำเนินกิจกรรมและการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่
วันที่ 30 มิ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 55 ] คน
ร่วมไว้อาลัยครอบครัวอาจารย์อัญชัญ สุวรรณาคินทร์
ร่วมไว้อาลัยครอบครัวอาจารย์อัญชัญ สุวรรณาคินทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด โดยนายกอบกุล คมเฉลียว รองประธานคนที่ 1 ได้ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวสุวรณาคินทร์ และได้มอบเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ และของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ
วันที่ 30 มิ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 :
    
 
    Date Modify : 23 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 12 ] คน
:
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

    Date Modify : 02 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 25 ] คน
ประกาศ เรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) :
     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่อง สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2557 ในส่วนกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการเพื่อความมั่นคง ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง

    Date Modify : 01 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 45 ] คน
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด :
     มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบอนุมัติให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ประจำปีการเงิน 2557 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา กีฬาฯ พ.ศ. 2554 รายละเอียดตามประกาศ.....

    Date Modify : 22 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 68 ] คน
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด :
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ได้ร่วมกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดบริการให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด มีบัตรเอทีเอ็ม เพื่อให้สมาชิกเบิกถอนเงินจากสหกรณ์ฯ เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดเวลา อันเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ในภาพรวม

    Date Modify : 22 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ :
     มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เห็นชอบให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จากเดิมร้อยละ 4.00 บาทต่อปี เป็นร้อยละ 4.50 บาทต่อปี

    Date Modify : 30 มิ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 89 ] คน
การจัดทำเอกสารธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด กับสมาชิก :
     ด้วยการทำนิติกรรมทางเงินระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด กับสมาชิก จำเป็นต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ โดยเฉพาะการลงลายมือชื่อในเอกสารในฐานะ ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน พยานต์ หรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง

    Date Modify : 05 มิ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ และได้กำหนดประกาศจำนวน 3 ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินฝากเข้าบัญชีเพื่อสมาคมฯ,การปิดบัญชีเงินฝากออมทารัพย์เพื่อสมาคมฯ,การจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาคมฯ :
    

    Date Modify : 16 พ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 142 ] คน

 
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน 
พ.ค.-มิ.ย. 57
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 57
[ ผู้อ่าน 28 คน]
 วันที่  06 ส.ค. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 57
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 57
[ ผู้อ่าน 57 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2557
[ ผู้อ่าน 52 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2557
[ ผู้อ่าน 188 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน ธันวาคม 2556
จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน ธันวาคม 2556
[ ผู้อ่าน 184 คน ] 
วันที่  08 ม.ค. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
[ ผู้อ่าน 200 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 56
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
การชำระหนี้ สมาชิก 46 1 24 ก.ค. 57
ขอชี้แจงกรณีนายบัญชา ผดุงรัตน์ นายบัญชา ผดุงรัตน์ 75 0 22 ก.ค. 57
ทำไมไม่เปิดการกู้เงิน สอ.สสช.เหมือนกับสหกรณ์สามัญ ครู 48 0 18 มิ.ย. 57
ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ สมเกียรติ 77 2 02 มิ.ย. 57
กู้เพื่อการศึกษา ครูดอย 81 1 26 พ.ค. 57
สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิก 86 1 13 พ.ค. 57
การทำสัญญาเงินกู้ ครูตาก 286 3 14 มี.ค. 57
การค้ำประกัน ครูตาก 194 1 21 ก.พ. 57
อยากให้มี โครงการรวมหนี้ ใหม่.... ครูซัน 103 0 11 ก.พ. 57
สหกรณ์ไม่มีโครงการพิเศษอื่นเปิดหรือคะ ครูจน ๆ 114 0 29 ม.ค. 57
หลักเกณฑ์การกู้พิเศษ เพื่อความจำเป็นอื่น ๆ วันเพ็ญ นะอิ 250 3 15 ธ.ค. 56
แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สมาชิก 007 110 0 22 พ.ย. 56
จัดโบนัสไม่โปร่งใส งุบงิบกัน ใครก็ได้ 192 1 21 พ.ย. 56
แจ้งหลักฐานการชำระเงินกู้ทางออนไลน์ สมาชิก11466 398 1 26 มี.ค. 56
การกู้เงินเพิ่มพูนสุข สุรีย์ แสงอรุณ 387 0 23 มี.ค. 56

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2558
ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558
ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ใบสมัครกรรมการดำเนินการ
ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ประจำปี 2558
ประกาศ แบ่งเขตสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 หน่วย 6 อำเภอแม่สอด
 
 

 
ระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,500 บาท
ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
 
 

 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศ กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2557
ใบสมัคเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อความมั่นคง (กระดาษ A4 พิมพ์หน้า-หลัง)
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ใช้คู่กับใบสมัคร)
ตารางแสดงการส่งชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557
 
 

 
การให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี 2557
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา
 
 

 
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับและขั้นตอนการใช้บัตร
รายละเอียดการจัดทำบัตรและขั้นตอนการทำบัตรธนชาต
 
 

 
รายงานกิจการประจำปี 2556
ระเบียบสหกรณ์
รายงานกิจการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติการ 2556
ข้อบังคับสหกรณ์
คู่มือสมาชิก
 
 

 
ผลการดำเนินการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
จำนวนสมาชิก (ย้อนหลัง 5 ปี)
ทุนเรือนหุ้น (ย้อนหลัง 5 ปี)
ทุนดำเนินการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
เงินรับฝาก (ย้อนหลัง 5 ปี)
เงินให้กู้แก่สมาชิก (ย้อนหลัง 5 ปี)
รายได้ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
 

 
เกณฑ์การค้ำประกันของสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก
คู่มือสมาชิกใหม่ ปีการเงิน 2556
จรรยาบรรณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หลักประกันสำหรับเงินกู้
วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้/ปันผล/เฉลี่ยคืน
คุณสมบัติของสมาชิก
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 

 
ใบแจ้งความจำนงให้หักปันผลและเฉลี่ยคืนเพื่อนำเข้าบัญชี สฌก./สสอค./สสชสอ. (กระดาษ A4)
แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง(กระดาษ A4)
แบบขอรับทุนเรือนหุ้นสมาชิกถึงแก่กรรม (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุและประสบภัยพิบัติ (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิก (กระดาษ A4)
คำขอกู้ฉุกเฉิน (กระดาษ F4)
 
 

 
ขั้นตอนการสมัคร
ใบสมัครเป็นสมาชิก
ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (กระดาษ A4)
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพสส.ชสอ. (กระดาษ A4)
ลาออกสส.ชสอ (กระดาษ A4)
 
 

 
ปฏิทินการรับสมัครแบบรายเดือน (กระดาษ A4)
ปฏิทินการรับสมัครแบบไตรมาส (กระดาษ A4)
หนังสือรับรองแพทย์ตามแบบสสอค. (กระดาษ A4)
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ (กระดาษ A4)
ใบลาออกสสอค. (กระดาษ A4)
ใบสมัครสสอค. (ประเภทสมทบ) (กระดาษ A4)
ใบสมัครสสอค.(ประเภทสามัญ) (กระดาษ A4)
 
 

 
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเงินเดือน พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าล่วงเวลา ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2555 (กระดาษ A4)
 
 
 
 
 
 
 
facebook
สมุดเยี่ยม
webboardshow
e-money tak1
e-money tak2
e-money 38
สสอค
สสชสอ
ปฏิทิน
การสหกรณ์ฉบับกาตูนญ์
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ประกาศซื้อ-ขายสินค้าสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐบาล
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
สินค้าสหกรณ์
หระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ร้านค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สินค้าเครือข่าย5 ชุมนุมสหกรณ์
 
 
 
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 41 Today
»   เมื่อวานนี้ 109 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 293 Week
»   เดือนนี้ 3533 Month
»   ปีนี้ 5109 Year
»   รวมทั้งหมด 5109 Total
Record: 260 (29.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )

http://www.taktcoop.con
 
 
 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 461 ถนนพหลโยธิน หมู่ 5 ตำบลน้ำริม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์  055-511061 ,055-541554 ,088492042
Fax 055-540249
                                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานสาขาแม่สอด)
เลขที่ 8/14 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก  63110
เบอร์โทรศัพท์  055-536441 , 086-4492043
Fax  055-536440