l  หน้าแรก  l  ประวัติสหกรณ์   l พระราชดำรัส   l คณะกรรมการชุดที่ 54   l เจ้าหน้าที่   l วันหยุดประจำปี 2557   l วิสัยทัศน์/พันธกิจ   l บริการ   l สวัสดิการ   l ผู้ช่วยเหลืองาน   l

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก  จำกัด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ระยะปานกลาง (ปีการเงิน 2557-2559) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ใหม่ดังนี้  : "สหกรณ์มั่นคง  ดำรงความโปร่งใส  ใส่ใจบริการ ร่วมบริหารสู่มาตรฐานสากล"

  •  สวัสดิการเพื่อความมั่นคง57
  •  เงินฝากเพิ่มสุข
  •  ยื่นกู้
  •  แจ้งการโอนเงิน

 

 

 

 

.

 

 

 

 

  

ประกาศ  =>  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่อง สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557

ดาวน์โหลดใบสมัคร (พิมพ์หน้าหลัง)

ดาวน์โหลดหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ใช้คู่กับในสมัคร)

ตารางแสดงการส่งชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง

ประกาศ :  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย


โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์
นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ นำคณะผู้แทนสมาชิกไปศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 2 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 05 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 20 ] คน
โครงการสหกรณ์สัญจรและรับรองผู้แทนสมาชิกประจำปีการเงิน 2557
โครงการสหกรณ์สัญจรและรับรองผู้แทนสมาชิกประจำปีการเงิน 2557
โครงการสหกรณ์สัญจร และรับรองผู้แทนสมาชิกหน่วยอำเภออุ้มผางในวันที่ 9 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 14.00น. - 16.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
วันที่ 10 มี.ค. 57   ผู้อ่าน [ 36 ] คน
โครงการสหกรณ์สัญจรและรับรองผู้แทนสมาชิกประจำปีการเงิน 2557
โครงการสหกรณ์สัญจรและรับรองผู้แทนสมาชิกประจำปีการเงิน 2557
โครงการสหกรณ์สัญจร และรับรองผู้แทนสมาชิกหน่วยอำเภอพบพระ ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 11.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วันที่ 10 มี.ค. 57   ผู้อ่าน [ 43 ] คน
*-*ร่วมงานเปิดร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
*-*ร่วมงานเปิดร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
นายประเทือง นันทหาร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าคุรุสภา วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา อำเภอบ้านตาก
วันที่ 07 มี.ค. 57   ผู้อ่าน [ 34 ] คน
มอบเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
มอบเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก มอบเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ด้วยนายสุพจน์ กันธวัง ซึ่งทำบันทึกขอความช่วยเหลือต่อสหกรณ์ฯ ว่าไฟไหม้บ้าน ทำให้ที่พักอาศัยเกิดความเสียหาย สหกรณ์ฯ จึงพิจารณามอบทุนสวัสดิการช่วยหลือสมาชิกผู้ได้รับอุบัติเหตุ และประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2552 ข้อ 11 วรรคสอง "เงินสวัสดิการนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของความเสียหายแห่งทรั พย์สินแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยได้มอบให้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 คราวประชุมสัญจรหน่วยอำเภอท่าสองยาง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฏรบำรุง)
วันที่ 04 มี.ค. 57   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
ประกาศ สอ.ครูตากจำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สาขาแม่สอด (ครั้งที่ 2) :
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สาขาแม่สอด พร้อมส่งก่อสร้างประกอบ ตามรูปรายการก่อสร้างที่สหกรณ์ฯ กำหนด (ครั้งที่ 2)

    Date Modify : 17 มี.ค. 57   ผู้อ่าน [ 30 ] คน
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 5/2557 :
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 5/2557 อายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัครถึงวันที่ 1-31 มีนาคม 2557

    Date Modify : 04 มี.ค. 57   ผู้อ่าน [ 45 ] คน
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่อง การระดมเงินฝากออมทรัพย์ "เพิ่มสุข" :
     มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ขยายระยะเวลาการระดมเงินฝากออมทรัพย์ "เพิ่มสุข" มีกำหนด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และการฝากห้ามโอนย้าย เบิกถอนบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ทุกประเภท

    Date Modify : 27 ก.พ. 57   ผู้อ่าน [ 78 ] คน
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557 :
     คุณสมบัติสมาชิกเพื่อความมั่นคง/เงื่อนไขการสมัครและการกู้เงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง

    Date Modify : 13 ก.พ. 57   ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ประกาศ สส.ชสอ. :
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบที่ 4/2557 อายุไม่เกิน 60 ปี กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557 ยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานสอ.ครูตาก จำกัด

    Date Modify : 04 ก.พ. 57   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ประกาศ สอ.ครูตาก จำกัด เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สาขาแม่สอด :
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สาขาแม่สอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามรูปรายการก่อสร้างที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด กำหนดไว้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่)ในราคาชุดละ 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-511061,055541554 ต่อ 0

    Date Modify : 28 ม.ค. 57   ผู้อ่าน [ 115 ] คน
แจ้งประชาสัมพันธ์ : เรื่องการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐาน :
     ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ แจ้งให้โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอขอรับเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนโครงการละไม่เกิน 15,000.00 บาท โดยให้โรงเรียนส่งโครงการฯ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเพียง 1 โครงการ

    Date Modify : 10 ม.ค. 57   ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ประกาศ สอ.ครูตาก จำกัด :
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ได้กำหนดโครงการเอื้ออาทรต่อชุมชน โดยสนับสนุนรางวัลครูที่ประพฤติดีเป็นอย่างอย่างที่ดีแก่สังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานและความดีให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก "ครูที่ประพฤติดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม" ประจำปีการเงิน 2557 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จีงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา

    Date Modify : 10 ม.ค. 57   ผู้อ่าน [ 79 ] คน

 
 จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2557
[ ผู้อ่าน 56 คน]
 วันที่  26 ก.พ. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน ธันวาคม 2556
จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน ธันวาคม 2556
[ ผู้อ่าน 86 คน]
 วันที่  08 ม.ค. 57
 จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
[ ผู้อ่าน 98 คน]
 วันที่  20 ธ.ค. 56
 จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ตุลาคม 2556
จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ตุลาคม 2556
[ ผู้อ่าน 95 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 56
 จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กันยายน 2556
จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กันยายน 2556
[ ผู้อ่าน 193 คน ] 
วันที่  23 ต.ค. 56
 จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2556
จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2556
[ ผู้อ่าน 165 คน ] 
วันที่  23 ต.ค. 56
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
การทำสัญญาเงินกู้ ครูตาก 55 3 14 มี.ค. 57
การค้ำประกัน ครูตาก 81 1 21 ก.พ. 57
อยากให้มี โครงการรวมหนี้ ใหม่.... ครูซัน 45 0 11 ก.พ. 57
สหกรณ์ไม่มีโครงการพิเศษอื่นเปิดหรือคะ ครูจน ๆ 56 0 29 ม.ค. 57
หลักเกณฑ์การกู้พิเศษ เพื่อความจำเป็นอื่น ๆ วันเพ็ญ นะอิ 150 3 15 ธ.ค. 56
แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สมาชิก 007 81 0 22 พ.ย. 56
จัดโบนัสไม่โปร่งใส งุบงิบกัน ใครก็ได้ 131 1 21 พ.ย. 56
แจ้งหลักฐานการชำระเงินกู้ทางออนไลน์ สมาชิก11466 294 1 26 มี.ค. 56
การกู้เงินเพิ่มพูนสุข สุรีย์ แสงอรุณ 317 0 23 มี.ค. 56

 


 
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศ กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2557
ใบสมัคเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อความมั่นคง (กระดาษ A4 พิมพ์หน้า-หลัง)
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ใช้คู่กับใบสมัคร)
ตารางแสดงการส่งชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2557
 
 

 
แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลคัดเลือก "ครูที่ประพฤติดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม"
ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก
 
 

 
ระเบียบสหกรณ์
รายงานกิจการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติการ 2556
ข้อบังคับสหกรณ์
คู่มือสมาชิก
 
 

 
ผลการดำเนินการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
จำนวนสมาชิก (ย้อนหลัง 5 ปี)
ทุนเรือนหุ้น (ย้อนหลัง 5 ปี)
ทุนดำเนินการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
เงินรับฝาก (ย้อนหลัง 5 ปี)
เงินให้กู้แก่สมาชิก (ย้อนหลัง 5 ปี)
รายได้ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
 

 
เกณฑ์การค้ำประกันของสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก
คู่มือสมาชิกใหม่ ปีการเงิน 2556
จรรยาบรรณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หลักประกันสำหรับเงินกู้
วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้/ปันผล/เฉลี่ยคืน
คุณสมบัติของสมาชิก
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 

 
ใบแจ้งความจำนงให้หักปันผลและเฉลี่ยคืนเพื่อนำเข้าบัญชี สฌก./สสอค./สสชสอ. (กระดาษ A4)
แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง(กระดาษ A4)
แบบขอรับทุนเรือนหุ้นสมาชิกถึงแก่กรรม (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุและประสบภัยพิบัติ (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส (กระดาษ A4)
แบบขอรับสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิก (กระดาษ A4)
คำขอกู้ฉุกเฉิน (กระดาษ F4)
 
 

 
ขั้นตอนการสมัคร
ใบสมัครเป็นสมาชิก
ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (กระดาษ A4)
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพสส.ชสอ. (กระดาษ A4)
ลาออกสส.ชสอ (กระดาษ A4)
 
 

 
ปฏิทินการรับสมัครแบบรายเดือน (กระดาษ A4)
ปฏิทินการรับสมัครแบบไตรมาส (กระดาษ A4)
หนังสือรับรองแพทย์ตามแบบสสอค. (กระดาษ A4)
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ (กระดาษ A4)
ใบลาออกสสอค. (กระดาษ A4)
ใบสมัครสสอค. (ประเภทสมทบ) (กระดาษ A4)
ใบสมัครสสอค.(ประเภทสามัญ) (กระดาษ A4)
 
 

 
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเงินเดือน พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555 (กระดาษ A4)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าล่วงเวลา ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2555 (กระดาษ A4)
 
 
 
 
 
 
 
facebook
สมุดเยี่ยม
webboardshow
e-money tak1
e-money tak2
e-money 38
สสอค
สสชสอ
ปฏิทิน
การสหกรณ์ฉบับกาตูนญ์
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ประกาศซื้อ-ขายสินค้าสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐบาล
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
สินค้าสหกรณ์
หระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ร้านค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สินค้าเครือข่าย5 ชุมนุมสหกรณ์
 
 
 
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 75 Today
»   เมื่อวานนี้ 145 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 540 Week
»   เดือนนี้ 2227 Month
»   ปีนี้ 14172 Year
»   รวมทั้งหมด 42057 Total
Record: 514 (20.09.2013)
( Counter 11-03-2013 )

http://www.taktcoop.con
 
 
 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 461 ถนนพหลโยธิน หมู่ 5 ตำบลน้ำริม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์  055-511061 ,055-541554 ,088492042
Fax 055-540249
                                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานสาขาแม่สอด)
เลขที่ 8/14 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก  63110
เบอร์โทรศัพท์  055-536441 , 086-4492043
Fax  055-536440